Izdvojeno:
Porez i povrat poreza za stanodavce i podstanare

Porez i povrat poreza za stanodavce i podstanare

Uvećanje za najam stambenog prostora *

Korisnik olakšice/oslobođenja
Rezident koji unajmljuje stambene prostorije najmodavca za potrebe stanovanja (podstanar).
Dohodak
Prebivalište / Uobičajeno boravište
Porez na koji se olakšica odnosi
Porez na dohodak
Porezni obveznik
Rezident koji ostvaruje oporezivi dohodak.
Dohodak 
Izvori dohotka 
Primici što se ne smatraju dohotkom 
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Neoporezive naknade, potpore i drugi primici
Porezna osnovica
POREZNA OSNOVICA REZIDENTA: ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu, a umanjen za osobni odbitak za rezidenta.UVEĆANJE OSOBNOG ODBITKA REZIDENTA:
Nakon što se dohodak umanji za osnovni osobni odbitak, osobni odbitak za uzdržavane članove i osobni odbitak za invalidnost rezidentu se osobni odbitak može uvećati:

1. za svotu plaćenu za zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje

2. najviše do 6.000,00 kuna za 2010. godinu (uključujući i uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, premije dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja i premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja što su uplaćene tuzemnim osiguravateljima) i to samo za uplate izvršene do 30. lipnja 2010. godine, za naredne svote i ulaganja:

2.1. svotu stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog, dopunskog, dodatnog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja i ako nisu financirani iz dobivenih darovanja za te namjene

2.2. kupnju i gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe trajnog stanovanja što se financira:
-iz vlastitih sredstava (uvećanje osobnog odbitka priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava u visini stvarno nastalog izdatka), ili
-sredstvima iz namjenskog stambenog kredita (uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu)

2.3. održavanje postojećega stambenog prostora na području Republike Hrvatske u vlasništvu poreznog obveznika ili njegovoga bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi
Uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećega stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova.

2.4. svotu plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca, osim ako obveznik plaća zaštićenu najamninu prema posebnom zakonu

3. za darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu što su doznačena na žiro račun udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.
Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

Porezna stopa

Visina olakšice/oslobođenja
Rezident može koristiti dio osobnog odbitka po osnovi plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca, najviše do 6.000,00 kuna za 2010. godinu i to samo za uplate izvršene do 30. lipnja 2010. godine, godišnje zajedno s:- stvarno nastalim izdacima za kupnju stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili plaćenim kamatama po namjenskom kreditu za kupnju stambenog prostora sredstvima namjenskog
stambenog kredita,ili stvarno nastalim izdacima za gradnju stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili plaćenim kamatama po namjenskom kreditu za gradnju stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita,
– stvarno nastalim izdacima za održavanje stambenog prostora vlastitim sredstvima (za prvu kupljenu stambenu jedinicu),
– plaćenim kamatama po namjenskom kreditu za održavanje stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita (za prvu kupljenu stambenu jedinicu),
– stvarno nastalim izdacima za plaćene zdravstvene usluge,
– priznatim izdatkom za uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
Kalendarska godina.
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
U konačnom obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak.
Razdoblje primjene
01. siječnja 2005. – 30. lipnja 2010.
Propisani obrasci
Godišnja prijava poreza na dohodak.
Rokovi podnošenja obrazaca
Do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Potrebna dokumentacija
Dio osobnog odbitka, poreznom obvezniku može se priznati na temelju vjerodostojnih isprava:1. ugovora odnosno preslika ugovora o najmu,

2. dokaza o plaćenoj najamnini u poreznom razdoblju (preslik naloga o doznaci najamnine, potvrde najmodavca)(samo za uplate izvršene do 30. lipnja. 2010. godine).

Isprave iz točke 2. obvezno glase na ime i prezime poreznog obveznika, a isprava iz točke 1. može glasiti na ime i prezime poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga. Ako ta isprava glasi na ime i prezime bračnog druga, uz godišnju poreznu prijavu porezni obveznik obvezno prilaže izvod iz matice vjenčanih ne stariji od šest (6) mjeseci.

Iznimno, porezni obveznici nisu obvezni uz godišnju poreznu prijavu priložiti ugovor odnosno presliku ugovora o najmu ako su ga već dostavljali kao prilog uz godišnju poreznu prijavu i ako su koristili uvećanje osobnog odbitka po toj osnovi u prethodnim poreznim razdobljima te ako nije došlo do promjene tih podataka. Porezna uprava može iznimno i iz opravdanih razloga zatražiti od poreznog obveznika isprave kojima se dokazuje pravo na korištenje osobnog odbitka neovisno o tome što su te isprave već dostavljene Poreznoj upravi.

Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Osobni odbitak po plaćenoj najamnini ne može koristiti rezident koji plaća zaštićenu najamninu prema posebnom zakonu.
Zakonske odredbe (propis i članci)
  Zakon o porezu na dohodak (NN br.177/04, 73/08)
– članak 36.
– članak 54.
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09)
– članak 60.*Odredbe brisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN br. 80/10) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 123/10)

Ili prevedeno na laički:

“Rezident može koristiti dio osobnog odbitka po osnovi plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca, najviše do 12.000,00 kn godišnje.”

“Dio osobnog odbitka, poreznom obvezniku može se priznati na temelju vjerodostojnih isprava:

1. ugovora odnosno preslika ugovora o najmu,

2. dokaza o plaćenoj najamnini u poreznom razdoblju (preslik naloga o doznaci najamnine, potvrde najmodavca).

“Isprave iz točke 2. obvezno glase na ime i prezime poreznog obveznika, a isprava iz točke 1. može glasiti na ime i prezime poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga. Ako ta isprava glasi na ime i prezime bračnog druga, uz godišnju poreznu prijavu porezni obveznik obvezno prilaže izvod iz matice vjenčanih ne stariji od šest (6) mjeseci.”

“Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.

Porezna obveza rezidenta utvrđuje se prema načelu svjetskog dohotka odnosno oporezuje mu se dohodak ostvaren prema svim izvorima dohotka (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak) u tuzemstvu i u inozemstvu.”

“Prebivalište
Porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.
Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.
Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se tuzemnim poreznim obveznikom.

Uobičajeno boravište
Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onom mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno.
Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine.
Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.”

http://ccenterclient.pu.mfin.hr/

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top