Izdvojeno:
Kupnja stana/kuće kojim se rješava vlastito stambeno pitanje

Kupnja stana/kuće kojim se rješava vlastito stambeno pitanje

Korisnik olakšice/oslobođenja
Građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje.
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine (kupac)
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze (ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj ako je približno jednaka cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu).
Porezna stopa
5%
Visina olakšice/oslobođenja
Ovisno o površini građevine koja se kupuje.
Vidi napomenu
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
Jednokratno prilikom podnošenja Prijave poreza na promet nekretnina.
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
Podnošenjem Zahtjeva za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u nadležnu ispostavu Porezne uprave na području gdje se nalazi nekretnina koja se kupuje.
Početak primjene
26. veljače 2011. godine
Propisani obrasci
– Prijava poreza na promet nekretnina- Zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Rokovi podnošenja obrazaca
30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Potrebna dokumentacija
1. preslika predugovora ili ugovora o kupnji stambenog prostora
2. Prijava poreza na promet nekretnina
3. Zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
4. preslika domovnice ili osobne iskaznice
5. dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj je porezni obveznik imao zadnju prijavu prebivališta (vlasnički list ili izvod iz knjige položenih ugovora)
6. dokaz o nekretninama u vlasništvu (vlasnički list ili izvod iz knjige položenih ugovora)
7. za članove obitelji:
– vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci)
– izvod iz matične knjige rođenih (za djecu)
– potvrda nadležnog inozemnog tijela da član obitelji nema riješeno stambeno pitanje
(ako je član obitelji strani državljanin)
8. za samca:
– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Građani mogu ostvariti oslobođenje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. – da imaju hrvatsko državljanstvo2. – da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju stječe) nalazi3. – da površina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi površinu kako slijedi:
– za 1 osobu do 50m2 građevine
– za 2 osobe do 65m2 građevine
– za 3 osobe do 80m2 građevine
– za 4 osobe do 90m2 građevine
– za 5 osoba do 100m2 građevine
– za 6 osoba do 110m2 građevine
– za 7 i više osoba 120m2 građevine

Ako površina nekretnine prelazi zadane površine porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine građevine.

Iznimno, ako površina izgrađenog zemljišta na kojemu se nalazi građevina prelazi površinu od 400 m2, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta.

4. – da građanin i članovi njegove uže obitelj nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu:

a) građevine (stan ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine koju kupuju

b) nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke a).

Iznimno, ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina uzimaju se i te otuđene nekretnine.

Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca.

Porez na promet nekretnina, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja:
1. građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično,

2. građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja,

3. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

Otuđenjem nekretnine ne smatra se ako nekretninu za koju je građanin ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina stječe bračni drug ili dijete građanina nasljeđivanjem ili darovanjem. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

Građanin kojemu je rješenjem Porezne uprave utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nema pravo na ponovno oslobođenje, niti u slučaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave.

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nema niti bračni drug građanina ako je građaninu utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, niti u slučaju ako je građaninu porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave.

Zakonske odredbe (propis i članci)
  Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11)
– članak 11a.
– članak 11d.
Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (NN br. 28/01, 148/09)
– članak 2.
Link na drugi dokument o olakšicama/oslobođenjima
  Kupnja novosagrađenog stana/kuće kojom se rješava vlastito stambeno pitanjeKupnja zemljišta radi izgradnje kuće za rješavanje vlastitog stambenog pitanjaUvećanje osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top