Izdvojeno:
Natječaj za subvenciju Dubrovački podstanari!

Natječaj za subvenciju Dubrovački podstanari!

N A T J E Č A J

ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA STUDENATA PODSTANARA
U AKADEMSKOJ GODINI 2010./2011.

 

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti podstanari koji studiraju na Sveučilištu u Dubrovniku i državljani su Republike Hrvatske i redoviti studenti (podstanari) iz drugih država koji imaju Domovnicu Republike Hrvatske.

OPĆE ODREDBE

Svi studenti koji se natječu prilažu slijedeće dokumente:

 • Prijavu za Natječaj za subvencioniranje smještaja studenata podstanara (obrazac prijave se preuzima i popunjava isključivo na WEB adresi: www.scdu.hr i potpisana s ostalom dokumentacijom dostavlja u Studentski centar Dubrovnik ili preporučeno šalje poštom)

 • Uvjerenje o upisu u 2010./2011. akademsku godinu

 • Prosjek svih ocjena na studiju (na tri decimale):

  • studenti 2. i 3. godine preddiplomskoga studija: prosjek ocjena svih položenih ispita

  • studenti koji su 2010./2011. upisali 1. godinu diplomskoga studija: prosjek svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomski studij)

  • studenti 2. godine diplomskoga studija: prosjek svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomski studij) i prosjek ocjena svih položenih ispita 1. godine diplomskoga studija

  • studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija prilažu svjedodžbe svih razreda srednjeg obrazovanja. Studenti koji imaju svjedodžbe srednje škole izvan RH moraju priložiti nostrifikaciju svjedodžbe

 • Domovnicu (prilažu samo studenti koji se prvi put prijavljuju na Natječaj za subvencioniranje smještaja)

 • Uvjerenje o stalnom prebivalištu (MUP) s datumom izdavanja iz tekuće akademske godine ili presliku osobne iskaznice

 • Indeks na uvid

UVJETI

SUBVENCIJU ZA SMJEŠTAJ IZRAVNO DOBIVAJU:

 • Studenti treće i viših godina preddiplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju iznad 4,499 uz najmanje stečenih 30 ECTS bodova u 2009./2010. akademskoj godini, a zaključno do 23. srpnja 2010. godine i ako nemaju zaostajanja tijekom studija u Republici Hrvatskoj.

 • Studenti druge godine preddiplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju iznad 4,699 uz najmanje stečenih 30 ECTS bodova u 2009./2010. akademskoj godini, a zaključno do 23. srpnja 2010. godine i ako nemaju zaostajanja tijekom studija u Republici Hrvatskoj.

 • Studenti koji su akademske godine 2010./2011. prvi put upisali prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj, a koji imaju prosjek ocjena 5,000 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja.

 • Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija, a koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija iznad 4,499 te ako nemaju zaostajanja tijekom prethodno završenoga studija u Republici Hrvatskoj.

 • Studenti druge godine diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomski sveučilišni studij) te na prvoj godini diplomskoga studija iznad 4,499 uz najmanje stečenih 30 ECTS bodova u 2009./2010. akademskoj godini, a zaključno do 23. srpnja 2010. godine i ako nemaju zaostajanja tijekom studija u Republici Hrvatskoj.

 • Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj roditelj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji do punoljetnosti uz uvjet da nemaju zaostajanja tijekom studija u Republici Hrvatskoj.

Osim osnovnih dokumenata potrebno je priložiti:

  • rodni list studenta,

  • smrtni list roditelja, dokaz o nestanku roditelja, pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji).

 • Studenti koji su djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, studenti HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca, studenti HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju prednost na temelju članka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka USRH), pod uvjetom da im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. stavka 1. točke 5. navedenog Zakona (1.995,60 kn) te da nemaju zaostajanja tijekom studija u Republici Hrvatskoj. Cenzus redovitih prihoda utvrđen je člankom 88. stavkom 1. točkom 5. navedenog Zakona na način da oni i članovi njihove obitelji u kućanstvu nemaju ukupno druge redovite novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

Osim osnovnih dokumenata potrebno je priložiti:

  • rodni list studenta,

  • dokaz o statusu:

   • studenti koji su djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata: potvrdu o utvrđenom statusu člana obitelji koju izdaje Ured državne uprave prema mjestu prebivališta

   • studenti koji su djeca HRVI iz Domovinskog rata: potvrda nadležnog tijela državne uprave o statusu HRVI iz Domovinskog rata za roditelja od kojeg se izvodi pravo

   • studenti HRVI iz Domovinskog rata i studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata: potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata koju izdaje Ured državne uprave prema mjestu prebivališta, odnosno potvrdu Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika

  • potvrdu nadležne porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2009. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za subvenciju za smještaj (ili odgovarajuće potvrde iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište)

  • potvrdu o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva (ili odgovarajuće potvrde iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište).

 • Studenti koji su djeca poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 82/01, 103/03), studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenog zakona, te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma, imaju prednost za dobivanje subvencije za smještaj pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. navedenog zakona, te da nemaju zaostajanje tijekom studija u Republici Hrvatskoj.

Osim osnovnih dokumenata potrebno je priložiti:

  • rodni list studenta,

  • dokaz o statusu:

   • za dijete poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata: potvrdu o utvrđenom statusu člana obitelji koju izdaje Ured državne uprave prema mjestu prebivališta

   • studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenog zakona, te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma: rješenje o postotku tjelesnog oštećenja

  • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika

  • potvrdu nadležne porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2009. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za subvenciju za smještaj (ili odgovarajuće potvrde iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište)

  • potvrdu o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva (ili odgovarajuće potvrde iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište).

 • Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije (iznad 50 % tjelesnog oštećenja) invalidnosti. Status ovih studenata dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 • Studenti kojima je dodijeljena državna stipendija grupe „A“ (osobito daroviti studenti) na temelju Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (narodne novine, broj 151/02), studenti kojima je dodijeljena državna studentska stipendija grupe „D“ na temelju članka 54. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04 i 92/05), studenti kojima je dodijeljena državna studentska stipendija grupe „D1“ na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 86/92, 58/93, 2/94, 108/95,82/01 i 103/03) te studenti stipendisti Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, uz uvjet da nemaju zaostajanje tijekom studija u Republici Hrvatskoj.

Dokaz o statusu:

  • Ugovor o dodjeli državne stipendije

  • Ugovor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA NA TEMELJU SOCIJALNOG STATUSA:

 • Studenti kojima je jedan roditelj umro, poginuo, nestao ili nepoznat prilažu:

  • rodni list studenta

  • smrtni list roditelja, odnosno dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave

 • Studenti kojima se brat i sestra redovito školuju izvan prebivališta do završetka srednjega obrazovanja, odnosno tijekom sveučilišnog (preddiplomskog, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga studija, diplomskog studija) i stručnog studija (stručnog i specijalističkoga stručnog diplomskoga studija) završno do kraja prve apsolventske godine za studente starog studijskog programa prilažu:

  • rodni list studenta

  • rodni list za svakog brata ili sestru

  • uvjerenje škole ili fakulteta o školovanju brata ili sestre

  • uvjerenje o stalnom prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice brata ili sestre ako se školuju izvan mjesta prebivališta

 • Studenti koji imaju brata ili sestru s poteškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja prilažu odgovarajuće rješenje

 • Studenti invalidi od 6. do 10. kategorije invalidnosti prilažu rješenje o invalidnosti

 • Studenti korisnici pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06) prilažu rješenje Centra za socijalnu skrb i zadnju isplatni

 • Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji žive samo s jednim roditeljem prilažu:

  • pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja ili rodni list roditelja s kojim žive (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika ili neki drugi službeni dokaz da je student rođen u izvanbračnoj zajednici

  • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika

  • rodni list studenta

 • Studenti čija su oba roditelja nezaposlena prilažu:

  • potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje (ili odgovarajuća potvrda iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište)

  • potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2009. godinu za članove zajedničkog kućanstva

  • potvrdu o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ili odgovarajuća potvrda iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište) za 2009. godinu (za članove zajedničkog kućanstva)

  • rodni list studenta

 • Studentica majka ili student otac koji imaju malodobno dijete prilažu rodni list djeteta

 • Studenti kojima ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice (dohodovni cenzus iznosi 1.663,00 kn, sukladno Zakonu o doplatku za djecu (Narodne novine, broj 94/01, 138/06, 107/07). Za ostvarivanje bodova po ovoj točki potrebno je dostaviti:

  • potvrdu nadležne porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2009. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za subvenciju za smještaj (ili odgovarajuću potvrdu iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište)

  • potvrde o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu za sve članove zajedničkoga kućanstva (ili odgovarajuću potvrdu iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište)

  • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika

 • Studenti, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su bili u zarobljeništvu, studenti koji su ranjeni kao hrvatski branitelji i studenti HRVI iz Domovinskog rata, studenti, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata, djeca HRVI iz Domovinskoga rata, te studenti, djece hrvatskih branitelja (ukoliko im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva prelaze 1.995,60 kuna) trebaju dostaviti:

  • potvrdu Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 • Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a položili su državnu maturu „A“ razine te postigli rezultat u rješavanju ispita u ukupnom postotku 90-100 % trebaju dostaviti potvrdu o postignutom rezultatu na državnoj maturi.

 • Studenti dobitnici rektorove nagrade (nisu uključene posebne rektorove nagrade) i studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih ili međunarodnih nagrada iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja obv ezni su to dokumentirati uvjerenjem ustanove koja je dodijelila nagradu. (Ista nagrada boduje se samo jedanput tijekom studija).

 • Studenti koji dostavljaju potvrde nadležnog Centra za socijalni rad da su korisnici pomoći za uzdržavanje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti oba roditelja mogu ostvariti bodove samo po jednoj osnovi.

PODNOŠENJE MOLBI

Obrazac prijave za Natječaj za subvencioniranje smještaja studenata podstanara preuzima se i popunjava isključivo na WEB adresi: www.scdu.hr i potpisan s ostalom dokumentacijom dostavlja u Studentski centar Dubrovnik radnim danom (osim subote) od 09,00 do 13,00 sati ili preporučeno šalje poštom na adresu: STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK, Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik s naznakom „SUBVENCIJA ZA SMJEŠTAJ“ od 15. do 26. studenoga 2010. godine.

NAPUTAK:

 • Natječaj je oglašen na oglasnim pločama Studentskog centra Dubrovnik, Sveučilišta u Dubrovniku i na internetu na WEB adresi: www.scdu.hr.

 • Prijava za natječaj se preuzima i popunjava isključivo na WEB adresi: www.scdu.hr i potpisana s ostalom dokumentacijom dostavlja u Studentski centar Dubrovnik ili preporučeno šalje poštom na adresu: Studentski centar Dubrovnik, Kralja Tomislava 7 s naznakom: „SUBVENCIJA ZA SMJEŠTAJ“.

 • Kandidati u Natječaju obvezni su uz prijavu priložiti kompletnu dokumentaciju.

 • Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti originali ili ovjereni preslici.

 • Nekompletna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan natječajnog roka neće biti razmatrana.

 • Dokumentacija se ne vraća.

 • Dokumentacija koja nije izdana u Republici Hrvatskoj mora biti nostrificirana.

 • Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 03. prosinca na oglasnim pločama Studentskog centra Dubrovnik, Sveučilišta u Dubrovniku, te na internetu na adresi www.scdu.hr.

 • Žalbe na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za bodovanje u roku od osam dana od dana objave rezultata na adresu: Studentski centar Dubrovnik, Kralja Tomislava 7, s naznakom: Subvencija za smještaj – Povjerenstvu za bodovanje.

 • Studenti koji ostvare pravo na subvenciju obvezni su do 17. prosinca u Studentskom centru potpisati Ugovor o ostvarivanju prava i isplati subvencije za smještaj.

 

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top