Izdvojeno:
Pravilnici o stanovanju

Pravilnici o stanovanju

Može li suprug koristiti olakšicu za kamate ako je sudužnik? Ili ako nije nositelj kredita? Mogu li dobiti povrat za promjenu stolarije? Hoće li mi priznati olakšicu na stan koji iznajmljujem?

Kako to da banka ne zna za uvjete Porezne uprave? Može li muž dobiti povrat ako je u mirovini, a radi honorarno? Kako koristiti olakšice za dobrovoljno mirovinsko i životno osiguranje? Možemo li dobiti povrat iako ne koristimo kuću za koju smo digli kredit?

Prema ugovoru o kreditu, ja sam porezni obveznik koji ima pravo na uvećanje odbitka za 12.000 kn po osnovi kamata iz stambenog kredita. Suprug je sudužnik po istom stambenom kreditu, a imamo u planu dići namjenski kredit za uređenje stana. Može li on koristiti kamate po tom kreditu kao poreznu olakšicu na svoj dohodak i kako?

Jedan od uvjeta za priznavanje porezne olakšice s osnova kamata na stambene kredite je da potvrda o uplaćenim kamatama na kredit glasi na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi poreznu olakšicu. Vaš suprug može koristiti olakšicu s osnove kamata na kredit samo ako je on nositelj kredita tj. potvrda o uplaćenim kamatama na kredit mora biti na njegovo ime.

Živim u izvanbračnoj zajednici. Krajem 2008. godine zajednički smo kupili stan stambenim kreditom. Nositeljica sam kredita, dok je moj nevjenčani suprug sudužnik. Stan je kupljen u idealnoj polovici. Budući da je ovo meni bila druga nekretnina i da sam poreznu olakšicu već iskoristila, platila sam porez na svoju polovicu. Moj suprug je bio oslobođen plaćanja poreza na svoj dio. Koliko sam informirana, moguć je povrat poreza na kamate stambenog kredita, ali samo za prvu nekretninu. Može li moj suprug zatražiti povrat poreza na stambeni kredit, iako sam ja nositeljica, a on sudužnik? Polovina stana je na njegovo ime i radi se o zajedničkom kućanstvu.

Jedan od uvjeta za priznavanje porezne olakšice s osnova kamata na stambene kredite je da potvrda o uplaćenim kamatama na kredit glasi na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi poreznu olakšicu. S obzirom na navedeno, vaš izvanbračni partner nema pravo na olakšicu s osnova kamata na kredit.

Mijenjala sam stolariju u stanu koji je na moje ime, ali imam prijavu boravka u drugom gradu u kojem i podnosim prijavu poreza. Mogu li dobiti povrat za tu stolariju i što sve moram priložiti?

Izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora ne smatraju se izdaci za opremanje stambenog prostora kao što je nabava i ugradnja namještaja, tako da ne možete koristiti poreznu olakšicu za stolariju.

Iznajmljujem stan koji otplaćujem stambenim kreditom. Ne stanujem u mjestu prebivališta. Stoga sam uredno prijavila podstanare i plaćam akontaciju poreza. Međutim, u zadnje dvije godine, u poreznoj prijavi mi je odbijen osobni odbitak na ime kamata po stambenom kreditu zato što stan iznajmljujem, a ne stanujem u njemu, iako mi je to prva i jedina nekretnina. Postoji li mogućnost da tih 12.000 kuna na ime stambenih kamata ipak uspijem iskoristiti?

Uvjet za priznavanje kamata na stambeni kredit je da imate prebivalište na adresi stana koji je kupljen tim kreditom, tako da nemate pravo na olakšicu s osnova uplaćenih kamata na stambeni kredit.


Godine 2008. odobren mi je stambeni kredit za mlade, za dogradnju obiteljske kuće. Imala sam 25 godina, a kuću sam naslijedila u derutnom stanju. To mi je prvi stambeni prostor. Kamata je bila 6,35 posto (sada 6,95 posto). Prema uvjetima iz kredita, u 2009. sam dobila potvrdu o plaćenim kamatama po stambenom kreditu za 2008. godinu (kao i za 2009.), ali kada sam predala poreznu prijavu to mi nisu priznali.

Objašnjenje Porezne uprave je bilo da nisam imala ovlaštenog izvođača radova i da kredit nije u cijelosti iskorišten za stambeni prostor. Naime, dio računa za izvođene radove je podmirivala banka nakon što sam ja donijela račune od izvođača u banku, a dio novca je banka meni po potrebi uplaćivala na tekući račun.

Zašto mi banka šalje potvrde o uplaćeni kamatama i kako to da banka ne zna za te uvjete Porezne uprave? Mogu li se računi koje je ispostavio građevinar za utrošeni materijal iskoristiti kao porezna olakšica za 2009. godinu, budući da za 2008.godinu nisu bili prikazani?

Uvjet priznavanja kamata na namjenski kredit za adaptaciju stambenog objekta je da morate dokazati utrošena sredstva kredita, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta.

Uvjeti za priznavanje su:

1. dokaz o vlasništvu stambenog prostora poreznog obveznika i/ili njegovog bračnog druga (preslika vlasničkog lista ili kupoprodajnog ugovora ili ugovora o darovanju ili ugovora o nasljeđivanju ili drugih isprava o vlasništvu). Isprava može glasiti na ime i prezime poreznog obveznika i/ili na ime i prezime njegovog bračnog druga. U tom slučaju, porezni obveznik obvezan je priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi izvod iz matice vjenčanih koji ne smije biti stariji od šest mjeseci.

2. dokaz o prebivalištu u stambenom prostoru za koji porezni obveznik koristi dio osobnog odbitka za održavanje – preslika osobne iskaznice (isprava obvezno glasi na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima stambenog namjenskog kredita).

3. pisana izjava poreznog obveznika da trajno boravi u stambenom prostoru za koji zahtijeva dio osobnog odbitka za održavanje (isprava obvezno glasi na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima stambenog namjenskog kredita).

4. izvorni računi registriranih izvođača o izvedenim radovima odnosno uslugama, ako su održavanja financirana sredstvima namjenskog stambenog kredita koji je odobren od 1. siječnja 2005. godine (isprave obvezno glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima stambenog namjenskog kredita).

5. preslika ugovora o namjenskom stambenom kreditu (isprava obvezno glasi na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima stambenog namjenskog kredita).

6. potvrda kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu (isprava obvezno glasi na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima stambenog namjenskog kredita).

Što se tiče najamnine imate pravo na olakšicu s osnove slobodno ugovorene najmanine te morate priložiti sljedeće dokumente:

ugovor, odnosno presliku ugovora o najmu

dokaz o plaćenoj najamnini u poreznom razdoblju (preslika naloga o doznaci najamnine, potvrde najmodavca o uplaćenoj najamnini).

Mogu li ostvariti povrat poreza na račun plaćen Ghetaldusu za dioptrijske naočale (okvir i stakla) i do kojeg iznosa?

Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, dioptrijske naočale su očna pomagala i mogu se koristiti kao porezna olakšica s osnove zdravstvenih usluga.


Muž mi je u mirovini kao civilna žrtva rata. Ima 31 godinu, a mirovina mu je oko 1.200 kn mjesečno. Ljeti radi honorarne poslove. Prošlo ljeto smo preko njega uzeli škrinju za zamrzavanje, a radio je kao dobrovoljni vatrogasac. Ima li pravo na povrat poreza? Nezaposlena sam majka i imamo dijete staro 15 mjeseci.

Ako je vaš suprug ostvarivao primitke s osnove drugog dohotka-honorara, ima pravo na povrat poreza s obzirom da prilikom ostvarivanja tih primitaka nije koristio osnovni osobni odbitak. Da bi ostvario povrat, mora biti i uplaćenog poreza i prireza na njegovo ime s osnova honorara.

Imam li pravo na poreznu olakšicu na osnovu računa za građevinski materijal za adaptaciju objekta u kojem stanujem? Izvođenje adaptacije sam obavio sa svojim susjedom zbog čega nemam račune o izvođenju radova.

Osnova za priznavanje olakšice za adaptaciju je izdani račun od registriranog izvođača radova za obavljene usluge i materijal ili samo usluge. S obzirom da nemate račune za uslugu adaptacije nemate pravo na poreznu olakšicu s osnove adaptacije.

Imam više pitanja/nedoumica, a sve su u vezi s korištenjem poreznih olakšica za uplaćene premije životnog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, pa bih molio za pojašnjenja.

1) Imaju li te dvije vrste osiguranja isti porezni tretman prilikom isteka? Odnosno, u godini kad završava osiguranje i slijedi isplata?

2) Jesmo li dužni predati poreznu prijavu za tu godinu (kad je isplata)?

3) Jesmo li dužni u tu poreznu prijavu uvrstiti dohodak od osiguranja? Jasno mi je da se taj dohodak odnosi na uplaćene premije koje su korištene kao porezna olakšica umanjene za iznos poreza po stopi od 15 posto što ga je osiguravajuće društvo odbilo pri isplati police.

Ako da, znači li to da se dohodak od osiguranja zbraja s dohotkom od nesamostalne djelatnosti i de facto povećava ukupni oporezivi dohodak, pa nas tako može baciti u viši porezni razred (35 li 45 posto)?

Konkretno, ako je porezni obveznik tijekom trajanja police i korištenja iste kao porezne olakšice u poreznom razredu sa stopom poreza na dohodak od 25 posto, tada bi ga dohodak od osiguranja lako mogao dovesti u situaciju da na dio dohotka plati porez od 35 posto, zar ne?

4) Jesmo li dužni u poreznu prijavu uvrstiti dohodak od osiguranja ako premije nisu korištene kao porezna olakšica?
1) Dohotkom od osiguranja smatraju se primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, a u slučaju otkupa police životnog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja.

2) Ako ostvarite dohodak od osiguranja, niste dužni podnijeti poreznu prijavu.

3) Ako podnesete prijavu poreza na dohodak, a u prošloj ste godini ostvarili dohodak od osiguranja, dužni ste ga prijaviti jer se u prijavi poreza na dohodak moraju prijaviti svi dohotci bez obzira s koje osnove su ostavreni, tako da sve dohotke na kraju plaćate po stopi poreza na dohodak ovisno kojem razredu pripadate.

Da, ako je porezni obveznik tijekom trajanja police i korištenja iste kao porezne olakšice u poreznom razredu sa stopom poreza na dohodak od 25 posto, tada bi ga dohodak od osiguranja lako mogao dovesti u situaciju da na dio dohotka plati porez od 35 posto ako je u toj razredu.

4) Ako premije nisu korištene kao porezna olakšica, onda se niti ne plaća dohodak od osiguranja, tako da ga niti nećete imati.

Imam li na temelju plaćenih kamata pravo na povrat poreza, budući da mi je ovo prva nekretnina? Kuća je sagrađena i već živim u njoj, ali na vlasničkom listu piše da je pod tom česticom još uvijek oranica jer kuća nije upisana. Koliko sam upoznata, kuću mi ne žele upisati bez fasade, a fasadu najvjerojatnije neću imati još nekoliko godina.

S obzirom na to da uz potvrdu o plaćenim kamatama moram priložiti ugovor o kreditu i vlasnički list, zanima me hoće li mi priznati tu olakšicu, ako na vlasničkom listu ne bude upisana kuća? Iz vlasničkog lista je vidljivo samo da je to zemljište (odnosno kasnije kuća, kad bude izgrađena) pod hipotekom banke u kojoj sam podigla kredit, a ne znam prihvaća li to Porezna uprava u ovakvom slučaju.

Da bi vam se priznala olakšica kamata na stambene kredite trebate priložiti sljedeće dokaze:

1. preslika predugovora, odnosno ugovora o kupnji zaključenog s prodavateljem pravnom ili fizičkom osobom (isprave mogu glasiti na ime i prezime poreznog obveznika i/ili na ime i prezime njegovog bračnog druga, a u tom slučaju, porezni obveznik obvezan je priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi izvod iz matice vjenčanih koji ne smije biti stariji od šest mjeseci).

2. pisana izjava poreznog obveznika da će se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti (ako je stambeni prostor u izgradnji), odnosno preslikao sobne iskaznice u svrhu dokazivanja prebivališta odnosno adrese stanovanja u kupljenom stambenom prostoru za koji se traži priznavanje dijela osobnog odbitka.

3. pisana izjava poreznog obveznika i njegova bračnog druga da u trenutku i do trenutka kupnje prvog stambenog prostora nemaju u vlasništvu i/ili suvlasništvu odnosno nisu imali u vlasništvu i/ili suvlasništvu stambeni prostor u tuzemstvu i u inozemstvu, i da se radi o kupnji prvog stambenog prostora.

4. preslika ugovora o namjenskom stambenom kreditu (isprava obvezno glasi na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora).

5. potvrda kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu u poreznom razdoblju (isprava obvezno glasi na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora).

S obzirom na navedeno, nije vam potreban vlasnički list, već ugovor o kupnji kuće, te ako zadovoljite sve ostale uvjete imat ćete pravo na poreznu olakšicu.

Uvećanje osobnog odbitka rezident može koristiti pod uvjetima da:

– u trenutku kupnje ili gradnje prvoga stambenog prostora rezident i njegov bračni drug nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stambeni prostor, neovisno o površini, u tuzemstvu i u inozemstvu

– do trenutka kupnje ili gradnje prvoga stambenog prostora rezident nije stekao u vlasništvo ili suvlasništvo stambeni prostor, neovisno o površini, u tuzemstvu i u inozemstvu

– do trenutka kupnje ili gradnje prvoga stambenog prostora, a nakon sklapanja bračne zajednice, rezident i/ili njegov bračni drug nisu stekli u vlasništvo ili suvlasništvo stambeni prostor, neovisno o površini, u tuzemstvu i u inozemstvu.

Moj suprug je prije pet godina uzeo stambeni kredit za adaptaciju. Kao jamstvo kredita u zalog smo dali staru kuću koju sam ja (njegova supruga) naslijedila po smrti roditelja sa zemljištem. Međutim, ne živimo na adresi gdje se nalazi nekretnina, već imamo stan dvadesetak godina. Kuća nema higijenskih uvjeta za život pa nam služi kao spremište za stare stvari i alat. Postoji li način da uspijemo dobiti povrat poreza na postojeće kamate stambenog kredita koji moramo otplaćivati još petnaestak godina?

Uvjeti za korištenje dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora su da se poreznom obvezniku rezidentu priznaje dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora, pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi i da se radi o prvoj nekretnini kojom se rješava stambeno pitanje.

Kako ne zadovoljavate uvjete, ne možete niti koristiti poreznu olakšicu s osnove kamata na namjenski kredit.

Kupili smo kuću. Nosili smo papire za poreznu olakšicu i nismo mogli pravdati 3.000 eura i ostali smo kratkih rukava. Zanima me možemo li ovu godinu predati te papire s tim da možemo sad pravdati taj iznos? Imamo li pravo ili ne?

Ako dokažete namjenu kredita i ako se radi o namjenskom stambenom kreditu, te ako udovoljavate ostalim uvjetima za priznavanje porezne olakšice s osnova kamata na kredit, imate pravo na istu.

Uvjeti za priznavanja kamata na kredit su sljedeći: da se radi o kupnji prvog stambenog prostora, odnosno da porezni obveznik i njegov bračni drug nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu nekretninu.

Uvećanje osobnog odbitka rezident može koristiti pod uvjetima da: u trenutku kupnje prvoga stambenog prostora rezident i njegov bračni drug nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stambeni prostor, neovisno o površini, u tuzemstvu i u inozemstvu; do trenutka kupnje prvoga stambenog prostora rezident nije stekao u vlasništvo ili suvlasništvo stambeni prostor, neovisno o površini, u tuzemstvu i u inozemstvu; do trenutka kupnje ili gradnje prvoga stambenog prostora, a nakon sklapanja bračne zajednice, rezident i/ili njegov bračni drug nisu stekli u vlasništvo ili suvlasništvo stambeni prostor, neovisno o površini, u tuzemstvu i u inozemstvu.

Vjerodostojnim ispravama za kupnju prvog stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita osobito se smatraju:

1. preslika predugovora, odnosno ugovora o kupnji zaključenog s prodavateljem pravnom ili fizičkom osobom (isprave mogu glasiti na ime i prezime poreznog obveznika i/ili na ime i prezime njegovog bračnog druga. U tom slučaju, porezni obveznik obvezan je priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi izvod iz matice vjenčanih koji ne smije biti stariji od šest mjeseci).

2. preslika osobne iskaznice u svrhu dokazivanja prebivališta odnosno adrese stanovanja u kupljenom stambenom prostoru za koji se traži priznavanje dijela osobnog odbitka

3. pisana izjava poreznog obveznika i njegova bračnog druga da u trenutku i do trenutka kupnje prvog stambenog prostora nemaju u vlasništvu i/ili suvlasništvu odnosno nisu imali u vlasništvu i/ili suvlasništvu stambeni prostor u tuzemstvu i u inozemstvu, i da se radi o kupnji prvog stambenog prostora.

 

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top